Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Twoich praw wynikających z nowy przepisów zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

 • 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kwiaciarnia.roza@op.pl jest Kwiaciarnia Róża Monika Jakóbowska ul. Smorawińskiego 2, 06-400 Ciechanów, NIP: 566-173-17-89
 • 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Zbierane przez Administratora dane są przetwarzane zgodnie z prawem, tj. zbierane dla zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
 • 4. Cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta zawartych w wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: kwiaciarnia.roza@op.pl.
 • 5. Cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora: sprzedaż/realizacja usługi zamówionej przez Klienta.
 • 6. Kategorie danych osobowych Klienta, które będą przetwarzane przez Administratora:a) imię i nazwisko,
  b) adres dostawy,
  c) numer telefonu,
  d) adres e-mail,
  e) nr konta bankowego,
  f) w przypadku żądania przez Klienta wystawienia faktury VAT, dane niezbędne do jej wystawienia takie jak: imię, nazwisko i adres Klienta lub nazwa firmy, siedziba i NIP.
 • 7. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta oraz jest konieczne do realizacji zamówienia.
 • 8. Klient ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 9. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać stosowną wiadomość na adres: kwiaciarnia.roza@op.pl. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach zamówienia jej drogą elektroniczną na adres: kwiaciarnia.roza@op.pl i realizacji zamówienia.
 • 10. Zgodnie z art. 5 ust. 1e RODO dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której one dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów realizacji zamówienia. W przypadku żądania przez klienta wystawienia faktury VAT planowany termin usunięcia jego danych osobowych to 5 lat od rozwiązania umowy/sprzedaży z uwagi na brzmienie art.74 ust. 2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości.
 • 11. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie Danych Osobowych Klienta dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • 12. Administrator oświadcza, że nie sprzedaje, nie wypożycza, nie dzierżawi danych osobowych Klientów stronom trzecim ani nie przekazuje ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Scroll to Top